Condicions generals de contractació

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web torneig.saballuts.cat, propietat de Castellers de Sabadell (en endavant l’EMPRESA). L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

 • Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 • Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web torneig.saballuts.cat l’EMPRESA.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és Castellers de Sabadell, amb domicili a Carrer Emprius 13-15, Sabadell 08202 (Barcelona) amb CIF G60814241 i inscrit al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 16291, i amb email d’atenció al client saballuts@saballuts.cat, i d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom, cognoms, NIF i data de naixement, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l’EMPRESA.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre l’EMPRESA i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’una entrada per a l’esdeveniment Torneig Casteller de Futbol 2018.

Procediment de contractació

El procediment de contractació podrà ser realitzat en l’idioma català.

L’usuari per poder accedir als serveis oferts per l’EMPRESA, podrà donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. L’usuari haurà d’introduir les dades personals i procedirà a la confirmació d’aquests.
 2. L’usuari ha de marcar que vol sol·licitar una entrada per l’esdeveniment. Aquesta entrada serà nominativa, personal i intransferible.
 3. Finalment, l’USUARI haurà d’acceptar l’import final a pagar i haurà de realitzar el pagament mitjançant targeta bancària o altres serveis indicats en el procés de compra.
 4. El mateix dia de l’esdeveniment l’EMPRESA, organitzadora de l’esdeveniment, posarà a disposició una taquilla on identificant-se amb el seu document d’identitat, l’USUARI podrà recollir la seva entrada.

En tot cas la plataforma de contractació de l’EMPRESA informarà a l’USUARI, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques,preu, data de contractació i instruccions de recollida del producte contractat.

El lliurament de l’entrada es realitzarà el mateix dia de l’esdeveniment en una taquilla habilitada per a aquesta finalitat. De tal manera, l’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’USUARI siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a la empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.Sense perjudici de l’anterior, l’EMPRESA haurà d’adoptar les mesures exigides perquè el lliurament pugui efectuar-se el dia de l’esdeveniment, de manera que no es pot imputar cap responsabilitat en contra de l’EMPRESA.

Preu i validesa de l’oferta

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro (€).

Els preus aplicables al producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. El CLIENT assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat a l’EMPRESA comportarà l’emissió d’una recepció a nom de l’usuari registrat. El rebut serà enviat per correu electrònic si l’usuari ho sol·licita.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI comptarà amb la direcció d’e-mail torneig@saballuts.cat. En tot cas s’ha d’indicar en l’assumpte del missatge o a la teleoperadora el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

Política de devolucions

Un cop adquirida l’entrada, no es canviarà ni es tornarà el seu import, excepte per causes previstes en la legislació vigent.
La impossibilitat d’assistir a l’esdeveniment o la comissió d’un error en realitzar l’adquisició de la entrades no són motius que en permetin la devolució. L’usuari no podrà exercitar el dret de desistiment ni de resolució, d’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista.

Si es cancel·la l’esdeveniment (i no es canvia de data), entenent-se per cancel·lar, que l’esdeveniment no arribi a iniciar-se, se’t oferirà la devolució del preu de venda de la teva entrada, inclosos els corresponents despeses de gestió per entrada.

Responsabilitat

La EMPRESA no es fa responsable de (i) qualsevol pèrdua que no fos atribuïble a l’incompliment per part seva, (ii) pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes), o de (iii) qualsevol pèrdua indirectes o de caràcter conseqüencial que no fossin raonablement previsibles per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Res del que disposen les presents Condicions limita o exclou la responsabilitat de l’EMPRESA en cas de falsedat, mort o danys personals atribuïbles a la nostra negligència o dol.

Així mateix l’EMPRESA no serà responsable de cap demora o incompliment de les seves obligacions derivades de les presents Condicions, si aquesta demora o incompliment fos atribuïble a circumstàncies alienes al control raonable. Aquesta disposició no afecta el dret de l’usuari de rebre el producte en un termini raonable.

Garanties aplicables

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

Tots ells, en no ser cap tipus de maquinària ni electrodomèstic, no compten amb cap període de garantia, d’acord amb els criteris i condicions descrites en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Llei aplicable i judistricció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. L’EMPRESA i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Modificació de les condicions generals de contractació

L’EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web, polítiques i termes i condicions, incloent les presents condicions generals de contractació, en qualsevol moment. L’usuari quedarà subjecte als termes i condicions, polítiques i condicions generals de contractació en vigor en el moment que es fa la comanda, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi a aquests termes i condicions, polítiques o de les condicions generals de contractació. Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

Menors d’edat

La EMPRESA no ven productes a menors d’edat. Els productes per a nens que venem han de ser adquirits per adults. Els menors de 18 anys només podran comprar sota la supervisió d’un / a pare / mare o un / a tutor / a.

Només podran adquirir entrada per l’esdeveniment persones que tingui 16 anys o més. En el cas que un menor de 16 anys adquirís una entrada, se li oferirà la devolució del preu de venda de la teva entrada, inclosos els corresponents despeses de gestió per entrada. En el cas de no acceptar la devolució o fer cas omís a l’oferta de devolució per part de l’EMPRESA, sota cap concepte se li lliurarà l’entrada el dia de l’esdeveniment si no certifica que té 16 o més anys i, si no és així , no tindrà dret a devolució si no l’accepta abans de 48 hores que comenci l’esdeveniment.

Les persones amb edat compresa entre 16 i menors de 18 anys, hauran d’accedir al recinte acompanyats d’un adult, la persona es farà en tot moment responsable del menor.

Renúncia

En cas d’incompliment per part de l’USUARI de les presents Condicions, l’EMPRESA podrà fer ús d’aquests drets i accions en qualsevol altra ocasió en què l’USUARI pogués incomplir les presents Condicions.

Política de privacitat

Castellers de Sabadell, garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les comunicacions amb els clients. La operacions de pagament on – line es realitzen a través d’un servidor segur. 

Castellers de Sabadell, l’informa que, per a la millor garantia de la seva seguretat com a client, ha arribat a un acord amb la societat RedSys dedicada a la implantació de sistemes tecnològics de seguretat en les transaccions electròniques i en particular en les que es produeixin a Internet, pel que pot accedir a la pàgina web http://www.redsys.es, on trobareu tota la informació sobre les mesures de seguretat implantades en el servei de compra en línia. 

Castellers de Sabadell, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals facilitades pel client d’acord amb el que disposa la LOPD 15/1999 de 13 de desembre. 

Totes les dades facilitades pels nostres clients, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal custodiat per Castellers de Sabadell. En compliment del que disposa la LOPD 15/1999 de 13 de desembre, els clients poden en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals enviant una sol licitud expressa a: 

  • Email: saballuts@saballuts.org
  • Correu postal: C / Emprius 13-15, Sabadell

 

Dades de contacte

Castellers de Sabadell

C/ Emprius 13-15 – 08022 – Sabadell.
torneig@saballuts.cat